Panel klienta
Login Hasło
Konta www
Reseller
Pomoc
Kontakt

Regulamin świadczenia usług przez GTM


  I.  Postanowienia ogólne.

    Usługodawca - przedsiębiorstwo działające pod firmą GTM, z siedzibą w Toruniu, ul. Lniana 8, REGON 340104609.

    Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
    osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu
    zobowiązań oraz nabywania praw.

    Konsument - Klient, który zawiera umowę z Usługodawcą w celu nie związanym
    bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

    Usługa - Usługa świadczona:
    - bezpośrednio przez Usługodawc,
    - przez inny podmiot, na podstawie zgody lub pełnomocnictwa udzielonego
    w tym celu przez Usługodawcę,
    - przez inny podmiot, za pośrednictwem Usługodawcy na podstawie umowy.

    Usługa Usługodawcy - wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą
    jest Usługodawca (konto poczty elektronicznej, samoobsługowy serwer wirtualny).

    Usługa dostępowa - wskazana w treści Regulaminu usługa dostępu do sieci
    Internet, realizowana pod firmą Usługodawcy, a świadczona przez zewnętrznego
    partnera Usługodawcy.

    Regulamin - niniejszy Regulamin sieci GTM Hosting

    Okres próbny - wskazany przez Usługodawcę okres, w którym odpowiednia
    Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.

    Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem
    płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

    Limit ruchu - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji
    określonej Usługi limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego
    danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane
    z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer
    generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych
    usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

Limit zuycia zasobw serwera - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji określonej Usługi limit zużycia przez konto Klienta mocy procesora i pamięci operacyjnej (RAM), określony jako średnia, maksymalna, dobowa wartość.

    Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie
    za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

    Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna
    nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub
    pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Usługodawcy.

    Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych
    w domenach określonych na stronie www.iana.org i bezpośrednio lub
    pośrednio oferujący Usługę rejestracji i utrzymania domeny.

    Domena - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych,
    dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie
    oferowane przez danego Rejestratora domen.

    Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów
    oferowanych przez daną Usługę.
    
    Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem
    zamówienia adresata.
    

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

  a. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

  b. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy  jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

  c. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptujem jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Usługodawcy, rozumianej jako potwierdzenie zoonego przez Klienta zamwienia i uruchomienie Usugi, należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

  II. Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

3. Sposób zawarcia umowy.

  a. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - zamówienie i rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Usługodawcy. Aktywacja Usugi nastpuje po weryfikacji przez Usługodawc danych przesanych przez Klienta w zamwieniu i przesaniu Klientowi, na podany przez niego w zamwieniu adres e-mial, potwierdzenia weryfikacji. Usługi są aktywowane na okres próbny wynoszący 7 dni. Jeżeli w tym czasie Usługodawca uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego. Usługodawca moe odmwi realizacji zamwienia bez podania przyczyn.
  
  b. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy. W razie poniesienia przez Usługodawc jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
  
  c. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas zamówienia Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Usługodawc wykonywana.
  
  d. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy, bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Usługodawcy w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
  
  e. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od aktywacji Usługi faktury vat. Faktura może być również udostępniona w panelu klienta w wersji do wydruku.
  
  f. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 3 dni. Otrzymanie przez Usługodawcaa w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
  
  g. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 7 dni. Otrzymanie przez Usługodawc w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
  
  h. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).


4. Ochrona danych osobowych.

  a. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawc usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

  b. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Usługodawc, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

  c. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym Regulaminie.

  d. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Usługodawcaa.

5. Dokumenty księgowe. Stałość warunków.

  a. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Usługodawca wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

  b. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

  c. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
- nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
- rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument, a rezygnacja następuje z Usługi Usługodawcaa - wówczas Usługodawca dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi.

  d. Zmiana typu Usługi Usługodawcy w trakcie trwania okresu abonamentowego: na tańszą - nie niesie za sobą wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia limitu ruchu, na droższą - spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej.

6. Zmiany umowy.

  a. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2 lit. c. przez czas trwania okresu abonamentowego. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy jest to podyktowane ważną przyczyną (np. wzgldy bezpieczestwa serwera, potrzeba ochrony Klientw Usługodawcy przed dziaaniami innych Klinetw Usługodawcy korzystajcych z Usug w sposb powodujcy drastyczne obnienie mocy obliczeniowej serwera).

  b. Z chwilą zmian treci Regulaminu Usługodawca przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Niezoenie przez Klienta sprzeciwu, w cigu 3 dni od daty publikacji zmienionej treci Regulaminu, jest rwnoznaczne z jej akceptacj.

c. W przypadku zoenia przez Klienta, w terminie okrelonym w literze b, sprzeciwu, Klient moe rozwiza umow ze skutkiem natychmiastowym lub wypowiedzie j na dzie zakonczenia okresu abonamentowego. Takie samo prawo przysuguje Usługodawcy.

7. Rozwiązanie umowy.

  a. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.

  b. Klient może rozwiza Umow o korzystanie z Usług Usługodawcy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsumentem - wówczas Usługodawca dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi Usługodawcaa.

  c. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu bd przepisów prawa lub jeli usługi będ wykorzystywane w sposb niezgodny ze swoim przeznaczeniem okrelonym w literze k punkt 8 dzia III, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Usługodawcy lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Usługodawca nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Usługodawc wykonywana.

  III. Świadczenie usług i wstrzymanie ich wiadczenia.

8. Warunki szczegółowe świadczenia usług Usługodawcaa i Usług dostępowych.

  a. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

  b. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do wszystkich lub pewnych elementów Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, przesyajc wiadomo na jego adres e-mail oraz publikujc jej tre w panelu klienta.

  c. Usługodawca nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej niezgodnej z polskim prawem oraz warezowej
(zawierających nielegalne oprogramowanie). Usługodawca zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcaa.

  d. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi, ważność Usługi ulegnie skróceniu do 7 dni i generowana będzie Faktura na kolejny okres abonamentowy.

  e. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu usługi Start, Classic, Expert, Biznes, Cyber, Erotic, tracą jednocześnie ważność wszystkie konta e-mail działające w domenie tej Usługi, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.

  f. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW
lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.

  g. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:
- nie jest inicjatorem transmisji,
- nie wybiera odbiorcy danych oraz
- nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

  h. Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.

i. Szczegółowa specyfikacja, zasady i sposób świadczenia Usługi dostępowej opisana są na stronie internetowej Usługodawcy.

  j. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

k. W przypadku korzystania przez Klienta z Usug w sposb sprzeczny z przeznaczeniem, powodujc ograniczenia funkcjonalnoci serwera przejawiajace si spadkiem jego mocy obliczeniowej spowodowanym przekroczeniem przez konto Klienta, poziomu zuycia zasobw serwera o wartoci okrelone w specyfikacji Usug, zawartej na stronie internetowej Usługodawcy, Usługodawca, po wczeniejszym zawiadomieniu Klienta, zawiesza wiadczenie Usug na okres 180 minut. Po upyniciu okresu blokady trwajcej 180 minut, Usługodawca wznawia wiadczenie Usug. Jeeli Klient w dalszym cigu korzysta z Usug w wyej opisany sposb , Usługodawca, zawiesza wiadczenie Usug do odwoania z moliwoci zastosowania postanowie litery c punktu 7 dziau II niniejszego Regulaminu.

  IV. Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje.

10. Odpowiedzialność Usługodawcy.

  a. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

  b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Usługodawcaa, za które ponosi odpowiedzialność.

  c. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego
ponad 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Usługodawcy o tydzie za każd rozpoczt dob przerwy ponad okres jednego dnia.

  d. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Usługodawc,
- nieprawidłowego użytkowania przez Klienta Usług skutkujcego zawieszeniem wiadczenia usug przez Usługodawc
- podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
- naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
- siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.) lub awarii sprztu wywoujcej nieodwracalne skutki.
- działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
- posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.


  e. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu usługi, która jest przedmiotem reklamacji.

  g. Klient może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

11.  Postępowanie reklamacyjne.

  a. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.

  b. Reklamacja winna zostać przesłana na adres siedziby Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie.

  c. Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.


  V. Postanowienia końcowe.

12. Postanowienia końcowe.

  a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Usługodawc Umów.

  b. W przypadku prolongaty Usługi zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili prolongaty.

  c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

 

© GTM Hosting